Vacature – De Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur zoekt voorzitters en leden voor beoordelingscommissies voor de subsidieperiode 2025-2028 van de Culturele basisinfrastructuur

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, ontwerp, erfgoed en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen. De raad bestaat uit acht leden. De adviezen van de raad worden voorbereid door commissies. Zie voor meer informatie over de raad https://www.raadvoorcultuur.nl/over-ons.

Het ministerie van OCW subsidieert culturele instellingen steeds voor een periode van vier jaar, de zogenaamde Culturele basisinfrastructuur (BIS). De nieuwe subsidieperiode van de BIS start op 1 januari 2025. In 2024 leveren alle instellingen die subsidie van het Rijk willen een aanvraag in die door de Raad voor Cultuur wordt beoordeeld. De raad stelt daarvoor beoordelingscommissies in. Leden van deze commissies beoordelen de instellingen op basis van de ingeleverde plannen. De beoordelingscommissies adviseren de raad, die uiteindelijk het besluit neemt.

Vacatures

De raad is op dit moment op zoek naar voorzitters en leden voor de volgende beoordelingscommissies:

>Podiumkunsten

 • – Beoordelingscommissie Theater
 • – Beoordelingscommissie Jeugdpodiumkunsten
 • – Beoordelingscommissie Opera
 • – Beoordelingscommissie Dans
 • – Beoordelingscommissie Muziekensembles en koren
 • – Beoordelingscommissie Symfonieorkesten
 • – Beoordelingscommissie Festivals podiumkunsten
 • – Beoordelingscommissie Sectorcollecties podiumkunsten

> Beoordelingscommissie Film

> Beoordelingscommissie Letteren

> Beoordelingscommissie Regionale musea

> Beoordelingscommissie Ontwerp

> Beoordelingscommissie Beeldende kunst

> Beoordelingscommissie Ontwikkelinstellingen

> Beoordelingscommissie Bovensectoraal-ondersteunend

> Beoordelingscommissie Debat

Samenstelling beoordelingscommissies

De raad zoekt zowel voorzitters als leden voor de beoordelingscommissies.

Profiel leden beoordelingscommissies

 • – Kennis van het culturele veld in Nederland;
 • – Kennis over en ervaring in de desbetreffende discipline;
 • – Goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen van de desbetreffende discipline;
 • – Goed op de hoogte van het relevante (rijks)cultuurbeleid;
 • – Kennis van de Code Diversiteit en Inclusie, de Fair Practice Code en de Governance Code;
 • – Basiskennis bedrijfsvoering;
 • – Kennis van ontwikkelingen rondom duurzaamheid;
 • – In staat om verschillende aanvragen tegen elkaar af te wegen.

Taken voorzitters beoordelingscommissies

De voorzitters hebben hetzelfde profiel als de leden en hebben daarnaast de volgende taken:

 • – Het commissieproces in goede banen leiden;
 • – Het leiden van de commissievergaderingen, ervoor zorgen dat alle commissieleden hun mening voldoende naar voren kunnen brengen en het besprokene goed samenvatten;
 • – De schakel zijn vanuit de commissie naar de raad;
 • – In staat zijn om richting de raad de totstandkoming en overwegingen van het commissie-oordeel toe te lichten zodat de raad tot een goed advies kan komen.

De voorzitters en leden van de beoordelingscommissies worden voor een jaar benoemd.

Diversiteit
De raad zet stevig in op het samenstellen van diverse, meerstemmige beoordelingscommissies. Bij de werving en selectie van commissieleden wordt onder meer rekening gehouden met diversiteit in leeftijd, gender, culturele achtergrond en woon- en werkplaats. We roepen met name personen met een migratieachtergrond en personen die buiten de Randstad wonen en/of werken op om te solliciteren.

Tijdsbeslag en vergoeding

Voorzitters en commissieleden beschikken in de periode februari tot en met juni 2024 over voldoende tijd en gelegenheid om alle relevante stukken tot zich te nemen en de vergaderingen van de commissie bij te wonen. Een commissie vergadert deze periode gemiddeld vier keer (duur: een dagdeel). De vergaderingen vinden in de regel bij de raad in Den Haag plaats.

De vergoeding per vergaderdag is € 260,- voor commissieleden en € 338,- voor commissievoorzitters. Het gaat hier om een wettelijk vastgestelde vacatievergoeding. Facturering op basis van uurtarief is niet mogelijk. Reiskosten worden vergoed op basis van eerste klas.

Selectieprocedure

Uw interesse voor deze functie kunt u kenbaar maken door uw curriculum vitae, voorzien van een korte toelichting (PDF- of Word-bestand), uiterlijk dinsdag 11 april te sturen naar Sollicitatie@cultuur.nl. Vanwege de verschillende commissies waarvoor geworven wordt, vragen wij u om in uw toelichting duidelijk aan te geven op welke vacature (rol en commissie) u reageert. De sollicitatiegesprekken worden gevoerd in de periode vanaf 24 april tot en met 31 mei. De raad streeft ernaar de beoordelingscommissies uiterlijk 1 juli voor te dragen voor benoeming bij het ministerie van OCW.

Inlichtingen over deze vacatures zijn verkrijgbaar bij Camiel Vingerhoets, Coördinerend secretaris Culturele basisinfrastructuur.

E-mail: Camiel Vingerhoets 

Telefoon: +31 (0) 6 46 84 93 79